Zarząd Spółki informuje, że w związku z wystąpieniem awarii na sieci ciepłowniczej nastąpi opóźnienie w uruchomieniu dostawy ciepła dla budynków znajdujących się przy ul. F. Kotuchy i ul. Harcerskiej.

Jednoczenie pragniemy poinformować, że z uzyskanych wiadomości od dostawcy ciepła (U&R CALOR Sp. z o. o. – tel. 32 769 64 72) wynika, że zostały podjęte działania mające na celu zidentyfikowanie miejsca i przyczyny awarii.