KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NIERUCHOMOŚCI - BRZEZINY SP. Z O.O. 
W PIEKARACH ŚLĄSKICH.

  

 

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Nieruchomości -Brzeziny Sp. z o.o., ul. Walentego Roździeńskiego 2 A, 41- 946 Piekary Śląskie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000663392, posiadającą numer NIP 4980266392 oraz REGON 366589650, kapitał zakładowy  5 865 000,00 zł w całości opłacony,
 2. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Nieruchomości -  Brzeziny Sp. z o.o., 41-946 Piekary Śląskie, ul. Walentego Roździeńskiego 2A z dopiskiem IOD.,
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla celów związanych z działalnością Administratora, w szczególności Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w związku z:
  • zawarciem umowy lub wykonaniem umowy, której jest Pani/Pan stroną i wykonywania zobowiązań z nich wynikających, podejmowaniem działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także dochodzeniem ewentualnych roszczeń (podstawa prawna : art.6 ust.1 lit. b RODO),
  • oceną świadczonych usług, badania satysfakcji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem oraz podejmowaniem działań celem zebrania ofert i wyłonienia wykonawcy przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • zabezpieczeniem informacji i danych w celach archiwalnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podane przez Państwa dane nie będą powierzane podmiotom i osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których powierzenie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla zapewnienia prawidłowego procesu wykonywania zadań przez Nieruchomości - Brzeziny Sp. z o.o. oraz w sytuacjach jeżeli będą tego nakazywały przepisy prawa. Pana/Pani dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów: kontrahentom spółki w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, firmom prawniczym, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego, organom powoływanym przez Sąd w chwili ogłoszenia upadłości. Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Pani/Pana dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, obowiązywania umowy oraz okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi.
 6. Pani/Panu, jako osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępnia się dane wyznaczonego inspektora ochrony danych: Kinga Seweryn, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.